Northern Dynasty Minerals Ltd.

NDM:TSX; NAK:NYSE.MKT